1. Automatizācijas uzsākšana Jēkabpils rajona centrālajā bibliotēkā 1996./1997.g.

          Atbalstīja: Sorosa Fonds – Latvija

Projekta mērķis: Izmantojot Integrēto informācijas sistēmu ALISE nodrošināt visu bibliotēkas darbības sfēru automatizāciju, pilnībā automatizējot grāmatas ceļu bibliotēkā, nodrošinot izdevuma reģistrāciju, uzskaiti un elektroniskā kataloga veidošanu.

Projekta īstenošanai tika piešķirts: IIS ALISE pamatkonfigurācijas modulis, kas sevī ietvēra administrāciju, kataloģizāciju un komplektēšanu, IIS ALISE analītikas modulis, IIS ALISE papildus datu bāzes modulis. 


2. Automatizētās lasītavas izveide ar Internet pieslēgumu 1998.g.
         Atbalstīja: Sorosa Fonds – Latvija

Projekta mērķis: Izveidot automatizēto lasītavu ar internet pieslēgumu, lai nostiprinātu bibliotēkas kā informācijas centra statusu, celtu bibliotēkas prestižu iedzīvotāju vidū, piesaistītu jaunus iedzīvotāju slāņus (uzņēmējus, iestāžu vadošos darbiniekus u.c.) bibliotēkai, iesaistītu iedzīvotājus informācijasapritē, izglītotu iedzīvotājus automatizācijas jomā. 

Projekta īstenošanas gaitā tika izveidots internet pieslēgums


3. Daugavas vienotais informācijas tīkls  1999./2000.g.
         Atbalstīja: OSI Network Library Program - Budapeštā 

Projekta mērķis: Izveidot vienotu datu bāzēm bagātu datorizētu publisko bibliotēku tīklu Daugavas krastos (Daugavas vienotais informācijas tīkls) – Aizkraukles rajona galvenā bibliotēka, Ogres centrālā bibliotēka, Jēkabpils galvenā bibliotēka un Jēkabpils Valsts  ģimnāzijas bibliotēka. Izveidot datu bāzu pieejamību un uzkrātās informācijas apmaiņu

ar ALISE OPAC – WWW moduli, kas ļautu jebkuram interesentam meklēt informāciju bibliotēku elektroniskajos katalogos un citās datu bāzēs. 

Projekta īstenošanas gaitā tika izveidotas vairākas datu bāzes – novadpētniecības, 
pašvaldību un skolēnu radošo darbu datu bāzes.

4. Daugavas vienotais informācijas tīkls ceļā uz modernas informācijas vides un informācijas sabiedrības veidošanu 2000./ 2003.g.
          Atbalstīja: OSI Network Library Program - Budapeštā 

Projekta mērķis: Papildināt ar ierakstiem iepriekšējā projektā izveidoto elektronisko kopkatalogu un vienotās datu bāzes. Izveidot Daugavas vienotā informācijas tīklakopējo mājas lapu. Apmācīt projektā iesaistīto rajonu (Aizkraukles, Ogres, Jēkabpils) publisko bibliotēku darbiniekus un bibliotēku vidējā un vecākā gada gājuma lietotājus darbā ar datoru un internetu.

5. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas kultūras un informācijas centrs 2000./2001.g.
          Atbalstīja: Nīderlandes karalistes vēstniecība Latvijā

Projekta mērķis: Gūt iespēju bibliotekāru tālākai izglītošanai, speciālo zināšanu padziļināšanai, vispusējai sevis pilnveidošanai un bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kultūras uzlabošanai. Pievērst uzmanību bibliotēkas lietotāju apmācībai, lai tie kļūtu par mūsdienīgas bibliotēkas lietotājiem, apmācot vidējā un vecākā gada gājuma cilvēkus.

Ar projektā piešķirto tehniku nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas un informācijas pieejamību reģiona iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas gaitā: Tika iegādāta datortehnika, televizors un videomagnetafons, 
veikta bibliotekāru un iedzīvotāju apmācība. 

6. Automatizācijas ieviešana Jēkabpils rajona pašvaldību publiskajās bibliotēkās 2002.g.
          Atbalstīja: Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs

Projekta mērķis: Uzsākt rajona pašvaldību publisko bibliotēku automatizāciju, izveidojot tās nākotnē par moderniem vietējās sabiedrības informācijas centriem, sekmējot informācijas pieejamību jebkuram interesentam. 

Projekta īstenošanas gaitā: Iegādāta un uzstādīta datortehnika septiņās rajona 
bibliotēkās (JGB, Aknīstes pilsētas bibliotēkā, Viesītes bibliotēkā un Ābeļu, Dunavas, Gārsenes, Rites pagastu bibliotēkās. Aknīstes un Viesītes pilsētu bibliotēkas projektā ieguva IIS ALISE pamatkonfigurācijas moduli. 

7. Bibliotēka kā mūsdienīgs komunikāciju centrs bērniem 2004./2005.g.
          Atbalstīja: V/a Kultūras informācijas sistēmas


Projekta mērķis: Rast iespēju apgūt jaunākā vecuma bērniem nepieciešamās pamatzināšanas darbam ar datoru un internetu. Papildināt JGB mājas lapu un izveidot atraktīvu, domāt rosinošubērnulapu. Pievērst Jēkabpils iedzīvotāju, īpaši bērnu, lielāku uzmanību bibliotēkai kā mūsdienīgam sabiedrības izglītības, informācijas un komunikācijas centram.

Projekta īstenošanas gaitā: Iegādāta datortehnika, notiks padziļināta bibliotēkas darbinieku apmācība darbam ar datoru un internetu. Tiks apmācīti arī bibliotēkas lietotāji – bērni darbam ar datoru un internetu. 

8. Būt līdzās ar mums 2004./2006.g.
Atbalstīja: V/a Kultūras informācijas sistēmas

Projekta mērķis: Piedalīties Eiropas Savienības informācijas politikas īstenošanā, nodrošinot dažādu sociālo grupu iedzīvotājiem bibliotēkas kā izglītības, informācijas un komunikācijas centra pieejamību. Sekmēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (redzes invalīdiem, cilvēkiem ar kustības traucējumiem) adaptēties sabiedrībā un rast pilnvērtīgu nodarbošanos. 

Projekta īstenošanas gaitā: Iegādāts speciāli adaptēts dators redzes invalīdiem, programma Zoom Text, skeneris un portatīvais dators. JGB darbinieki apgūs zināšanas darbamar adaptēto datoru. Bibliotēkaslietotāji ar īpašām vajadzībām tiks apmācīti darbā ar datoru un internetu.


 

9. No 2002.gada Jēkabpils galvenā bibliotēka un bērnu literatūras nodaļa, lai piesaistītu papildus līdzekļus, piedalījusies Kultūrkapitāla fonda izsludinātajos kultūras programmu projektos “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” un “Bērnu žūrija : lasīšanas veicināšanas programma”

 

Piesaistītie finanšu līdzekļi
Gads Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde   publiskajām bibliotēkām Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas   programma Novadpētniecības informācijas telpas   paplašināšana un popularizēšana Grāmatu iepirkums Jēkabpils reģiona   bibliotēkām Publisko bibliotēku kapacitātes   stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un   sabiedrības saliedētības veicināšanai
  Eks. Ls Eks. Ls Eks. Ls Eks. Ls Eks. Ls
2002 358 1190 50 115 - - - - - -
2003 447 1587 56 120 - - - - - -
2004 335 1322 48 123 - - - - - -
2005 246 1116 48 111 - - - - - -
2006 273 1091 48 121 - - - - - -
2007 342 1567 84 253 - - - - - -
2008 294 1695 40 124 - - - - - -
2009 192 1170 7 33 - - - - - -
2010 33 216 - - 4 22 - - - -
2011 22 123 11 58 26 135 - - - -
2012 - - 36 146 - - 99 499 112 789
Kopā 2542 11077 428 1204 30 157 99 499 112 789

 

10. Pasākums "Baltā ticībā" 2008.g.

Atbalstīja: Jēkabpils rajona padome

Projekta mērķis: popularizēt veltījumu, apsveikumu dzeju, nodrošināt pasākumu pieejamību plašai sabiedrībai.

Projekta īstenošanas gaitā:organizēts koncerts - tikšanās ar K. Apškrūmu
 

11. Projekta nosaukums: Novadpētniecības informācijas telpas paplašināšana un popularizēšana Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 2010/2011.g. 

Finansētājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds

Projekta mērķis: Sekmēt Zemgales nemateriālo kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, attīstību un pieejamību Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novada iedzīvotājiem.

Projektā iegūtie līdzekļi tiek izlietoti JGB novadpētniecības krājuma papildināšanai.
 

12. Projekta nosaukums: Jēkabpils, Preiļu un Rēzeknes ESIP kopprojekts „Mikrobizness, tā konkurētspēja un izaugsme kontekstā ar finansu krīzi ES ietvaros” 2010/2011.g.

Finansētājs:  Ārlietu ministrija

Mērķi:  Papildināt iedzīvotāju zināšanas par ES, stimulēt uz uzņēmējdarbību vērstu domāšanu, veicināt jaunu uzņēmējdarbības ideju ģenerēšanu reģionā, izmantojot ES piedāvātās finanšu iespējas

Aktivitātes: 1. Konkurss jauniešiem „
Ko es zinu par uzņēmējdarbību ES”
                   2. Tikšanās/diskusija ar Latvijas Bankas speciālistiem
                      
 „Latvijas tautsaimniecība no lata uz eiro”
                   3.Grāmatu par uzņēmējdarbību iegāde bibliotēkas krājuma papildināšanai

13. Projekta nosaukums: Grāmatu iepirkums Jēkabpils reģiona bibliotēkām 2012.g.

Finansētājs: Kultūrkapitāla fonds
 
Mērķi: Sekmēt nacionālās grāmatniecības attīstību, nodrošinot literāri augstvērtīgu oriģinālliteratūras darbu, nozīmīgu pasaules literatūras darbu tulkojumu un augstvērtīgas nozaru un uzziņu literatūras iegādi publiskajām bibliotēkām.
 
 
14. Projekta nosaukums: Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai 2012.g.

Finansētājs: LR Kultūras ministrija

Administrētājs: LNB

Mērķis: Atbalstot publisko bibliotēku kapacitāti sabiedrības nodrošināšanā ar daudzveidīgiem informācijas resursiem, stiprināt Latvijas unikālo kultūrtelpu (literatūra, māksla, mūzika, teātris, arhitektūra, novadpētniecība, oriģināli zinātniski pētījumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs) kā sabiedrību saliedējošu pamatu un veicināt piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī, veidojot izpratni par Latvijas kultūrtelpu kā kulturāli daudzveidīgu un iekļaujošu


15. Akcijas “Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu/jauniešu žūrija”2012.g. 
 
Finansētājs: Kultūrkapitāla fonds
 
Administrētājs: LNB un LNB Atbalsta biedrība


Mērķis: Dažādot un pilnveidot publisko bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem un veicināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidē, tādējādi ietekmējot grāmatniecības procesus un bibliotēku rīcībpolitiku valstī. Tās uzdevums ir konsolidēt valsts un pašvaldību pasākumus un līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izmantojot un pilnveidojot publisko bibliotēku pakalpojumus bērniem un jauniešiem16.  Projekta nosaukums: Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība vecākiem ar pirmsskolas vecuma bērniem 2012.g.

Finansētājs: Kultūras informācijas sistēmu centrs

Mērķis: Pasākumi, kas vērsti bibliotēkas pieejamības veicināšanai, pēc apmācībām par bibliotēku interešu pārstāvniecības pamatjautājumiem projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros

 

17. Projektu izstrāde 2013.gadā

 

Gads
 
Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās
 
Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas   programma
 
Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana pašvaldības publiskajās bibliotēkas NVO atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana
  Eks.
 
Ls
 
Eks.
 
Ls
 
Eks.
 
Ls
 
Eks.
 
Ls
 
2013 32 172 29 129 8 34 10 100

 

18. Projektu izstrāde 2014.gadā

 

Gads
 
Augstvērtīga tulkota un oriģinālliteratūra bibliotēkās
 
Bērnu žūrija: 
lasīšanas veicināšanas
programma
  Eks.
 
EUR
 
Eks.
 
EUR
 
2014 32 249 14 104

 

19. Projektu izstrāde 2015.gadā

 

Gads
 
Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanā
 
Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas   programma
 
Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās
 
  Eks.
 
EUR
 
Eks.
 
EUR
 
Eks.
 
EUR
 
2015 16 211 32 214 51 435
Trigger the fancybox